Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

Agenda  gemeenteraad

do 19/05/2022 - 20:00 /
 • 1.

  2022_GR_00050 - Vaststelling notulen gemeenteraad - 28 april 2022 - Goedkeuring

  De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 28 april 2022 dienen tijdens de eerstvolgende zitting ter goedkeuring worden voorgelegd.

 • 2.

  2022_GR_00059 - Advies m.b.t. ontwerp ministerieel besluit aanvullend verkeersreglement voor het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op de N76 t.h.v. Inkensven-Graanstraat - Gunstig advies

  Het stadsbestuur heeft een aanvraag gedaan bij het Agentschap Wegen en Verkeer om een voetgangersoversteekplaats te voorzien op de kruising van de Lozenweg met het Inkensven en de Graanstraat. Dit kruispunt is opgenomen in de lijst van 'knelpunten op schoolroutes'. Het Agentschap heeft deze aanvraag verder verwerkt in een Ministerieel Besluit en om dit officieel te maken moet er een advies afgeleverd worden door de gemeenteraad.

 • 3.

  2022_GR_00064 - Rapportering klachtenregister 2021 - Kennisneming

  In uitvoering van het decreet lokaal bestuur en het reglement klachtenbehandeling dient de algemeen directeur jaarlijks aan de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raad van bestuur AGB te rapporteren over de klachten ingediend tegen respectievelijk de gemeente, het OCMW en het AGB Stadsontwikkeling.

 • 4.

  2022_GR_00051 - Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen - Goedkeuring

  Dit retributiereglement past in het project rond verkeershandhaving en bestuurlijke aanpak van criminaliteit. In het verkeer worden regelmatig onveilige verkeerssituaties vastgesteld waarbij bestuurders al dan niet voor het plezier de openbare weg onveilig maken: veel te hard rijden, met opzet slippen en driften, enz. De omwonenden klagen over overlast en onveiligheid, andere weggebruikers worden, minstens potentieel, in gevaar gebracht. In dat kader is de burgemeester bevoegd om de nodige maatregelen te nemen die de openbare orde vrijwaren en garanderen.
  In een aantal gevallen is het noodzakelijk om voertuigen van roekeloze bestuurders te immobiliseren en van de openbare weg te halen als preventieve maatregel. Het voertuig wordt dan om die reden bestuurlijk in beslag genomen. Het voertuig wordt getakeld door een erkende takeldienst en daarna gestald ter bewaring. De stad betaalt de takel- en bewaringskosten aan de takeldienst. Om deze kosten die door bestuurlijke maatregel gegenereerd worden, te kunnen recupereren, dienen deze opgenomen te worden in een retributiereglement. Dit retributiereglement dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

 • 5.

  2022_GR_00052 - Vaststelling werkingstoelage aan vzw Parochiale Werken Hamont-Centrum - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

  Volgens de beheersovereenkomst met de vzw Parochiale Werken Hamont-Centrum staat de stad in voor het bijpassen van de werkingstekorten via een werkingstoelage. De vzw heeft het financieel overzicht voor het werkjaar 2021 binnen gebracht. Dit vertoont een bij te passen werkingstekort van 11.149,69 euro.

 • 6.

  2022_GR_00053 - Vaststelling werkingstoelage aan vzw Vereniging der Parochiale Werken Hamont-Lo - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

  Volgens de beheersovereenkomst met de vzw Vereniging der Parochiale Werken Hamont-Lo staat de stad in voor het bijpassen van de werkingstekorten via een werkingstoelage. De vzw heeft het financieel overzicht voor het werkjaar 2021 binnen gebracht. Dit overzicht vertoont een bij te passen werkingstekort van 1.128,77 euro.

 • 7.

  2022_GR_00054 - Vaststelling werkingstoelage aan vzw Parochiezaal Heilige Kruisvinding Achel-Statie - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

  Volgens de beheersovereenkomst met de vzw Parochiezaal Heilige Kruisvinding staat de stad in voor het bijpassen van de werkingstekorten via een werkingstoelage. De vzw heeft het financieel overzicht voor het werkjaar 2021 binnen gebracht. Dit vertoont een bij te passen werkingstekort van 2.520,79 euro.

 • 8.

  2022_GR_00060 - Amerikaanse eikendreven Beverbekerdijk - Beverbeek + Beverbeekse Heide: PSN-project: overeenkomst met RLLK voor deelproject "Bosrand Haarterheide" - Goedkeuring

  De Amerikaanse eikendreven langs Beverbekerdijk, Beverbeek en Beverbeekse Heide zijn in slechte staat. In 2019 werd voor deze bomen een vleermuizenstudie uitgevoerd. Om deze Amerikaanse eikendreven om te vormen en maatregelen te treffen ten voordele van vleermuizen, heeft de stad de hulp van het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) ingeroepen.
  Hiervoor werd er een subsidievoorstel "inrichting en herstel lineaire natuur voor vleermuizen en dagvlinders in Hamont-Achel" ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De Vlaamse minister heeft echter maar één van de 3 deelprojecten goedgekeurd: nl. "Bosrand Haarterheide". De kostprijs voor de stad bedraagt hiervoor 4.106,03 euro.
  Voor de uitvoering van het goedgekeurde deelproject dient een overeenkomst met RLLK afgesloten te worden die goedgekeurd dient te worden door de gemeenteraad.

 • 9.

  2022_GR_00061 - Vaststelling mandaat afgevaardigde algemene vergadering Pontes opdrachthoudende vereniging - Goedkeuring

  De intergemeentelijke vereniging Pontes verzoekt de stad om de afgevaardigde te mandateren om de stad te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van donderdag 23 juni 2022.

 • 10.

  2022_GR_00062 - Vaststelling mandaat afgevaardigde algemene vergadering Limburg.net, opdrachthoudende vereniging - Goedkeuring

  Limburg.net verzoekt het stadsbestuur om de afgevaardigde te mandateren om de stad te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van woensdag 22 juni 2022 om 18u30. Deze zal plaatsvinden in de kantoren van Biostoom, Industrieweg 170 te 3583 Beringen.

 • 11.

  2022_GR_00063 - Vaststelling mandaat afgevaardigde algemene vergadering Cipal dienstverlenende vereniging - Goedkeuring

  Cipal dv verzoekt de stad om de afgevaardigde te mandateren om de stad te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van donderdag 23 juni 2022 om 16.00 uur.

 • 12.

  2022_GR_00065 - Vaststelling mandaat afgevaardigde algemene vergadering Dienstverlenend Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (DISV) Noord-Limburg - Goedkeuring

  DISV Noord-Limburg is, naast Welzijnsregio Noord-Limburg als vereniging van de OCMW's van Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Pelt en Peer, een intergemeentelijke samenwerking met dezelfde acht gemeenten.
  DISV Noord-Limburg nodigt de vertegenwoordiger van de stad Hamont-Achel uit voor de algemene vergadering van 14 juni 2022.

 • 13.

  2022_GR_00057 - Agendapunt CD&V: Ondersteuning werkgroep Monastery Garden met een jaarlijkse subsidie - Goedkeuring

  De fractie CD&V wenst het agendapunt 'Ondersteuning werkgroep Monastery Garden met een jaarlijkse subsidie' voor te leggen aan de gemeenteraad van 19 mei 2022.

 • 14.

  2022_GR_00056 - Agendapunt CD&V: Aanpak wekelijkse markt - 1 jaar gratis voor marktkramers - Goedkeuring

  De fractie CD&V wenst het agendapunt 'Aanpak wekelijkse markt - 1 jaar gratis voor marktkramers' voor te leggen aan de gemeenteraad van 19 mei 2022.