Terug
Gepubliceerd op 04/07/2024

2024_GR_00078 - Jaarrekening 2023 - deel stad - Vaststelling

gemeenteraad
do 27/06/2024 - 20:05 Stadhuis
Datum beslissing: do 27/06/2024 - 20:59
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2023

Samenstelling

Aanwezig

Rudi Boonen, Voorzitter; Tom Cox, Raadslid; Ilse Jaspers, Raadslid; Joren Mertens, Raadslid; Guy Joosten, Raadslid; Serge Vander Linden, Raadslid; Theo Schuurmans, Raadslid; Rik Rijcken, Raadslid; Jef Plas, Raadslid; Roger Mertens, Raadslid; Bèr van de Schans, Raadslid; Miel Sools, Raadslid; Jacky Umans, Raadslid; Koen Boonen, Raadslid; Marie-Jose Cuyvers, Raadslid; Ria Nijs, Raadslid; Vital Davids, Raadslid; Kris Slenders, Raadslid; Antoon Duisters, Raadslid; Tine Daemen, Raadslid; Mieke Van Hout, Raadslid; Theo Renckens, Raadslid; Tom Thijs; Marnix Goethals, Algemeen directeur

Secretaris

Marnix Goethals, Algemeen directeur

Voorzitter

Rudi Boonen, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00078 - Jaarrekening 2023 - deel stad - Vaststelling

Aanwezig

Rudi Boonen, Tom Cox, Ilse Jaspers, Joren Mertens, Guy Joosten, Serge Vander Linden, Theo Schuurmans, Rik Rijcken, Jef Plas, Roger Mertens, Bèr van de Schans, Miel Sools, Jacky Umans, Koen Boonen, Marie-Jose Cuyvers, Ria Nijs, Vital Davids, Kris Slenders, Antoon Duisters, Tine Daemen, Mieke Van Hout, Theo Renckens, Tom Thijs, Marnix Goethals
Stemmen voor 23
Koen Boonen, Serge Vander Linden, Tom Thijs, Jef Plas, Ilse Jaspers, Kris Slenders, Ria Nijs, Theo Schuurmans, Mieke Van Hout, Rik Rijcken, Jacky Umans, Bèr van de Schans, Roger Mertens, Marie-Jose Cuyvers, Antoon Duisters, Guy Joosten, Joren Mertens, Miel Sools, Vital Davids, Theo Renckens, Tom Cox, Tine Daemen, Rudi Boonen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00078 - Jaarrekening 2023 - deel stad - Vaststelling 2024_GR_00078 - Jaarrekening 2023 - deel stad - Vaststelling

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. De rapporten worden echter wel geïntegreerd opgemaakt. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

De jaarrekening hoort bij de fase van de beleidsevaluatie. De jaarrekening biedt een zicht op de mate waarin de prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet.

Argumentatie

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat in 2023 is gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.
De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening 2023 die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

Juridische grond

Art 249 t.e.m. 262 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0007

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41, lid 2, 3° van het decreet lokaal bestuur
Artikel 41, lid 2, 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Jaarrekening 2023 omvattende de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting wordt voor het deel van de stad Hamont-Achel vastgesteld.

Artikel 2

De jaarrekening 2023 wordt ter goedkeuring verzonden aan de toezichthoudende overheid.